Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodě www.vysivaci, jehož provozovatelem je firma Fashion tuning, s.r.o., se sídlem: Žešov 37, 796 01 Prostějov, adresa provozovny: Vrahovická 14, 796 01 Prostějov
IČO: 28356063, DIČ: CZ28356063
zapsané v OR Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63368 ze dne 27. 8.2009
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese
www.vysivaci.cz
Vztahy mezi firmou  Fashion tuning, s.r.o. (dále jen prodávající) a kupujícím (zákazník, spotřebitel) se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné. Kupující odesláním objednávky vybraného stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami a reklamačním řádem, a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka
Veškeré objednávky uskutečněné na www.vysivaci.cz jsou považovány za závazné.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři. Písemné nebo telefonické potvrzení přijetí objednávky prodávajícím se provádí pouze na výslovnou žádost ze strany zákazníka.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
Objednávka je návrhem kupní smlouvy, která vzniká samotným dodáním zboží. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího teprve po uhrazení jeho kupní ceny, ne jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.vysivaci.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromaždování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.
Pokud požadované zboží momentálně není na skladě, bude další postup při vyřizování objednávky konzultován s kupujícím telefonicky nebo e-mailem.
2. 1. Změny a storno objednávky ze strany zákazníka
V případě, že kupující potřebuje změnit objednané množství, jednotlivé položky či stornovat celou objednávku, neprodleně  kontaktuje prodávajícího telefonicky či e-mailem info@gmstechnik.cz.
Změnu či storno objednávky lze provést pouze tehdy, pokud ještě nebyla objednávka vyexpedována a předána přepravci. V opačném případě nemůže prodávající požadavku na změnu nebo storno objednávky vyhovět.
2. 2. Storno objednávky ze strany provozovatele e-shopu
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí objednávky (návrh na uzavření kupní smlouvy) a tím neuzavřít kupní smlouvu v těchto případech:
- zboží je vyprodáno a již se nebude vyrábět
- zboží je dlouhodobě nedostupné
V těchto případech bude kupující neprodleně ze strany prodávajícího kontaktován a bude s ním dohodnut další postup.
Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky pokud jsou objednací údaje neúplné nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí bude zákazník informován.
3. Cena zboží
Cena zboží je stanovena v e-shopu. Prodávající si vyhrazuje právo změnit ceny dodávaného zboží, zejména v případě změn peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
Ceny zboží uvedené v e-shopu jsou včetně DPH ve výši 21%. Tyto ceny jsou považovány za konečné.
4. Náklady expedice
Cena zboží nezahrnuje náklady na expedici od prodávajícího ke kupujícímu. Prodávající účtuje ke každé zásilce náklady expedice. Balné ani žádné jiné poplatky již nejsou účtovány! Náklady expedice jsou uvedeny v sazebníku dopravy a plateb.
Prodávající si vyhrazuje právo upravovat výši účtovaných nákladů, zejména v případě změn peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při změnách dodavatelských podmínek ze strany dopravců či pošty.
5. Doklady přikládané ke zboží
Ke každé zásilce je přiložen doklad o prodeji zboží (faktura)
6. Dodací lhůta
Pokud objednávka obsahuje všechny požadované náležitosti, zboží je skladem a objednávka je dodací lhůta zpravidla 48 hodin od přijetí objednávky, není-li uvedeno nebo dohodnuto jinak. Kupující je o expedici zboží informován e-mailem.
V případě, že některé zboží není skladem, dohodnou se obě strany na termínu, kdy by požadované zboží mohlo být připraveno k dodání nebo prodávající nabídne kupujícímu jiné srovnatelné zboží.
7. Doprava zboží k zákazníkovi
7. 1. Česká republika
Zboží je zasíláno výhradně na dobírku. Prodávající účtuje ke každé objednávce náklady expedice. Balné, dopravné ani žádné jiné poplatky již nejsou účtovány!
Rozvoz zboží na území České republiky zajišťuje firma DPD.
Náklady expedice jsou uvedeny v sazebníku dopravy a plateb.

7. 2. Slovenská republika
Zboží je zasíláno výhradně na dobírku. Prodávající účtuje ke každé zásilce náklady expedice. Balné, dopravné ani žádné jiné poplatky již nejsou účtovány!
Dopravu zboží na území Slovenské republiky zajišťuje firma DPD.
Náklady expedice jsou uvedeny v sazebníku dopravy a plateb.

8. Poškozený obal zásilky
Zboží je baleno tak, aby se předešlo případnému poškození výrobku. Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu. Pokud vznikne škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu přepravce. Doporučujeme ihned s přepravcem sepsat protokol o poškození. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
Případné poškození samotného zboží bude předmětem dalšího řešení.
9. Nároky z vad zboží
Kupující je povinen prohlédnout dodané zboží co nejdříve po doručení.
Je-li zboží poškozeno podstatným způsobem, může kupující:
- požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,
- požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny,
- odstoupit od smlouvy.
Vady spočívající v reklamaci jakosti dodaného zboží podléhají ověření testovacích vzorků reklamovaného zboží prodávajícím.
10. Nedoručení zásilky
Pokud zásilka nebyla doručena nebo se vyskytl problém při jejím doručování, je zákazník povinen informovat o tomto problému prodávajícího telefonicky nebo e-mailem.
11. Odstoupení od kupní smlouvy
Vrácení zboží
Zákazník má právo ve čtrnáctidenní lhůtě vrátit zboží bez udání důvodu. Zboží je nutné vrátit v originálním obalu, nepoškozené a nepoužité. Zboží musí být zcela schopné dalšího prodeje.
O svém úmyslu vrátit zboží musí zákazník prodávajícího předem informovat telefonicky nebo e-mailem. Zboží zaslané na adresu prodávajícího s dobírkou nebo zboží předem neavízované telefonicky nebo e-mailem nebude prodávajícím přijato a bude vráceno zpět odesilateli.
Po kontrole stavu a kompletnosti zboží budou peníze vráceny kupujícímu převodem na účet. 
V případě, že zboží bude poškozeno či opotřebeno, čímž bude snížena jeho hodnota, může se prodávající domáhat po spotřebiteli uhrazení rozdílu mezi hodnotou dodaného zboží a hodnotou zboží vráceného po odstoupení od smlouvy.
Postup při vracení zboží:
- o vrácení zboží informujte prodávajícího telefonicky nebo e-mailem, uveďte své jméno,
adresu, telefonní číslo, e-mail
- zboží zašlete na adresu prodávajícího:
Fashion tuning, s.r.o., Vrahovická 14, 796 01 Prostějov.
Zboží musí být nepoužité, nepoškozené a kompletní tak, jak bylo zakoupeno. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi
zboží (faktura). Bez dokladu o koupi nelze peníze vrátit.
12. Výměna zboží
Výměna zboží možná jen po předchozí domluvě. Náklady spojené s výměnou zboží hradí zákazník/kupující. Zboží zašle kupující doporučeně (ne na dobírku) na adresu provozovny prodávajícího. Zboží zaslané na adresu prodávajícího s dobírkou nebo zboží předem neavízované telefonicky nebo e-mailem nebude prodávajícím přijato a bude vráceno zpět odesilateli.
Postup při výměně zboží:
- o vrácení zboží informujte prodávajícího telefonicky nebo e-mailem, uveďte své jméno,
adresu, telefonní číslo, e-mail, důvod výměny
- zboží zašlete na adresu provozovny prodávajícího:
Fashion tuning, s.r.o., Vrahovická 14, 796 01 Prostějov.
Zboží musí být nepoužité, nepoškozené a kompletní tak, jak bylo zakoupeno. Ke zboží musí být přiložen doklad o koupi
zboží (faktura). Bez dokladu o koupi nelze zboží vyměnit.
Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.
13. Reklamace a záruka
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem ČR. Způsob a základní podmínky reklamace vad zboží a uplatnění nároků ze záruky spotřebitelům upravuje zákon č. 40/1964 Sb, občanský zákoník a zákon č. 634/1992 Sb.. v platném znění. Je-li kupujícím podnikatel, pak se při vyřizování reklamace postupuje v souladu s ustanovením zákona č. 513/91 Sb., obchodním zákoníkem v platném znění.
Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem prodávající neručí. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemnou formou, popsat o jaké vady se jedná a jak se projevují.
Zboží zasílané zákazníkem k reklamaci musí být zasláno na adresu prodávajícího ve vhodném obalu. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.
Postup při reklamaci:
- o reklamaci nás informujte telefonicky nebo e-mailem
- zboží zašlete doporučeně (ne na dobírku) na naši adresu:
Fashion tuning, s.r.o., Vrahovická 14, 796 01 Prostějov. Zboží zaslané na adresu prodávajícího s dobírkou nebo zboží předem neavízované telefonicky nebo e-mailem nebude prodávajícím přijato a bude vráceno zpět odesilateli.
- k zásilce přiložte písemnou reklamaci, v ní uveďte jméno, adresu, telefonní číslo, e-mail a důvod reklamace
- se zbožím musí být vrácena také faktura, bez ní nebude reklamace vyřízena
Na zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců, je-li kupující spotřebitelem dle Občanského zákoníku. Dle Obchodního zákoníku je záruční doba 6 měsíců – není-li uvedeno, příp. předem dohodnuto jinak.
Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamce záruční doba, na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena. Prodávající nepřebírá zodpovědnost a záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
- chybnou manipulací
- nedodržením předepsaného postupu 
- nesprávným použitím výrobku
- nesprávným skladováním
- nesprávnou údržbou a praním výrobku
- jiným mechanickým poškozením
Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání.
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.
14. Všeobecné informace
Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Úprava § 52 a následující občanského zákoníku ohledně zvláštních podmínek při uzavírání smluv na dálku, se vztahuje pouze na případy, kdy zboží nakupuje spotřebitel. Práva spotřebitelů, které jim přiznává občanský zákoník v § 53 a násl. nenáleží osobám, které při uzavírání smluv kupních, smluv o dílo, případně jiných smluv, jednají v rámci své podnikatelské činnosti. Ustanovení tohoto provozního řádu pro provoz našeho internetového obchodu nelze vykládat tak, že práva, jež ze zákona náleží spotřebitelům, poskytujeme i těm, kteří jednají v rámci své podnikatelské činnosti.
Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Toto právo nelze zaměňovat s právem vyplývajícím z odpovědnosti za vady. Lhůta 14 ti dnů je určena pro zrušení smlouvy a vrácení zboží, které je bez vad. Pokud spotřebitel obdrží vadné zboží, musí ho reklamovat a domáhat se svých práv plynoucích z odpovědnosti za vady. Reklamační řízení je upraveno v reklamačním řádu.
15. Ochrana osobních údajů
Provozovatel internetového obchodu firma Fashion tuning, s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, telefonní čísla, e-mailová adresa) jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy Fashion tuning, s.r.o. a přepravní firmy DPD. Nebudou zveřejněny, poskytnuty jiné třetí osobě či jinak zneužity.
Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám.
Přístup registrovaným zákazníkům do e-shopu a možnost objednávek jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný zákazník. Proto, prosíme, nenechávejte toto heslo volně přístupné ostatním osobám, aby nemohlo dojít k jeho zneužití a následně ke zneužití Vaší registrace a Vašich údajů. Za zneužití přístupového hesla provozovatel nenese žádnou odpovědnost.
16. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
16.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
16.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup
na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo
k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
17. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Objednávka kupujícího, která po jejím potvrzení prodávajícím představuje uzavřenou kupní smlouvu, je archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.
Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží uvedenou v e-shopu včetně výše nákladů na expedici, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán. Storno objednávky může kupující bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání (pouze pokud nebylo již zboží expedováno) nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce.
Účastníci se výslovně ve smyslu ust.§ 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2016.

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.